Июль - Сентябрь

30.11.2023

ИЮЛЬ

34.jpg

3 июля

Мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь
(Курган Славы, городской парк им. Ж.-Э.Жилибера, пл. Ленина, ул. Советская)

В Гродно День Независимости - 2022 отметят массовыми гуляниями, многочисленными концертами, мастер-классами и праздничным салютом. Празднования будут проходить у Кургана Славы ‒ это одна из главных площадок праздника. Торжественный митинг, который продолжится парадом военной техники и войск Гродненского гарнизона, здесь же откроется концертная программа: на протяжении дня на сцене будут выступать военный оркестр и оркестры города Гродно. К слову, именно здесь состоится Республиканская акция «Споем Гимн вместе» и прогремит красочный праздничный салют. Другой локацией с разнообразными гуляньями станет площадь Ленина: тут начнет работу "арт-кафе" под открытым небом, которое будет ждать гостей на протяжении всего дня; одновременно на сцене будут выступать артисты города Гродно.

Подробная информация на сайте: http://ckg.by

Тел.: + 375 152 62 60 02 (отдел культуры, пл. Ленина, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

ЛІПЕНЬ

34.jpg

3 ліпеня

Мерапрыемствы, прысвечаные Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь
(Курган Славы, гарадскі парк імя Ж.-Э.Жылібера, пл. Леніна, вул. Савецкая)

У Гродна дзень Незалежнасці 2022 адзначаць масавымі гуляннямі, шматлікімі канцэртамі, майстар-класамі і святочным салютам. Святкаванні будуць праходзіць ля Кургана Славы - гэта адна з галоўных пляцовак свята. Урачысты мітынг, які працягнецца парадам ваеннай тэхнікі і войскаў Гродзенскага гарнізона, тут жа адкрыецца канцэртная праграма: на працягу дня на сцэне будуць выступаць ваенны аркестр і аркестры горада Гродна. Дарэчы, менавіта тут адбудзецца Рэспубліканская акцыя “Праспяваем Гімн разам” і ўспыхне маляўнічы святочны салют. Другой лакацыяй з разнастайнымі гуляннямі стане плошча Леніна: тут пачне працу “арт-кафэ” пад адкрытым небам, якое будзе чакаць гасцей на працягу ўсяго дня; адначасова на сцэне будуцть выступаць артысты горада Гродна.

Падрабязная інфармацыя на сайце: http://ckg.by

Тел: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ДУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага , 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

July

34.jpg

July 3rd

Events dedicated to the Independence Day of the Republic of Belarus
(the Mound of Glory, park named after J.-E. Gilibert, Lenin Square, Sovetskaya str.)

The main activities on the Independence Day 2022 in Grodno will be open-air events, attractions, master classes and holiday fireworks. One of the main places for the celebration of the holiday will be the Mound of Glory. Near it there will be a solemn rally followed by the parade of military hardware and soldiers of the Grodno garrison. The concert program will start here: the military orchestra and the Grodno city orchestra will be performing all day long. By the way, the Republican action “Let’s sing the anthem together” will take place at the Mound of Glory. It will be possible to admire colourful holiday fireworks there. Another area with diverse activities will be Lenin Square: an open-air “art café” will be serving guests all day long. At the same time, famous singers from our city will perform on the stage.

The detailed information is available on the websites: http://ckg.by

Tel.: +375152 62 60 02 (the Department of Culture, Lenin Square, 2/1), +375152 68 20 20, (SI “Grodno City Cultural Center”, Vrublevskogo str., 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

 

ФОТО 35.

31 июля

Х Биг-мини фестиваль уличного искусства (пл. Советская, ул. Советская)

Окунуться в атмосферу необычного и замечательного праздника жителям Гродно поможет фестиваль уличного искусства. В программе фестиваля выступления артистов, работающих в жанре пантомимы, а также «живые статуи», музыканты, аниматоры, фаер-шоу и уличные экспериментальные театры, фокусники. Кроме насыщенной шоу-программы, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по танцам, звуковой медитации, игре на музыкальных инструментах, ходьбе на ходулях, тактике и стратегии сценического боя. Самых «бесстрашных» ждет мастер-класс по работе с огнем.

Подробная информация: http://ckg.by

Тел.: +375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375152 68 20 20, (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

 

ФОТО 35.

31ліпеня

Х Біг-міні фестываль вулічнага мастацтва, (пл. Савецкая, вул. Савецкая)

Акунуцца ў атмасферу незвычайнага і выдатнага свята жыхарам Гродна дапаможа фестываль вулічнага мастацтва. У праграме фестывалю выступленні артыстаў, якія працуюць у жанры пантамімы, а таксама “жывыя статуі”, музыкі, аніматары, фаер-шоў і вулічныя эксперыментальныя тэатры, штукары. Акрамя насычанай шоу-праграмы, усе жадаючыя змогуць прыняць удзел у майстар-класах па танцах, гукавой медытацыі, ігры на музычных інструментах, хадзьбе на хадулях, тактыцы і стратэгіі сцэнічнага бою. Самых “бясстрашных” чакае майстар-клас па працы з агнём.

Падрабязная інфармацыя: http://ckg.by

Тэл:+ 375 152 62 60 02 (аддел культуры гарвыканкама, пл. Ленина, 2/1), + 375 152 68 20 20 (ДУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, ”, вул. Урублеўскага , 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

 

ФОТО 35.

July 31st

Х Big-Mini Street Art Festival (Grodno, Sovetskaya sq., Sovetskaya str.)

The street art festival will help the residents of Grodno plunge into the atmosphere of an unusual and wonderful holiday. There will be artists’ performances in a pantomime genre, “live statues”, musicians, animators, a fire-show, street experimental theatres and magicians in the program. Besides watching a busy show-program, people may take part in master classes in dances, sound meditation, play musical instruments, walk on stilts, practice tactics and strategies of theatrical battle. The most fearless citizens can take part in a master class dealing with fire.

Follow for detailed information: http://ckg.by

Tel.: +375152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin square, 2/1), +375152 68 20 20, (SI “Grodno City Cultural Center”, Vrublevskogo str., 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

 

АВГУСТ

ФОТО 36.

20 августа

Музыкально-поэтический вечер «Дыхание лета» (ул. Пестрака, 36)

Музыкально-поэтический вечер состоится в городской библиотеке №10 с целью организации досуга жителей и гостей города Гродно.

В программе: выступления поэтов – членов Гродненского отделения Союза писателей Беларуси, концерт народного любительского объединения «Клуб организованных бардов» государственного учреждения «Гродненский городской центр культуры», выставка-экспозиция литературы.

Подробная информация накануне мероприятия на сайте: http://centrbibl.grodno.by в социальных сетях учреждения.

Тел. +375152 695966, +375152 685732 (отдел библиотечного маркетинга Гродненской городской центральной библиотеки им. А. Макаёнка, ул. Титова, 12, г.Гродно)

 

ФОТО 36

20 жнiўня

Музычна-паэтычная вечарына “Дыханне лета” (вул. Пестрака, 36)

Музычна-паэтычная вечарына адбудзецца ў гарадской бібліятэцы №10 з мэтай арганізацыі вольнага часу жыхароў і гасцей горада Гродна. У праграме: выступы паэтаў - членаў Гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, канцэрт народнага аматарскага аб'яднання “Клуб арганізаваных бардаў” дзяржаўнай установы “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, выстава-экспазіцыя літаратуры.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемствы на сайце: http://centrbibl.grodno.by ў сацыяльных сетках ўстановы.

Тэл. + 375152-69-59-66, + 375152-68-57-32 (аддзел бібліятэчнага маркетынгу Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя. А. Макаёнка, вул. Цітова, 12, г. Гродна)

 

AUGUST

ФОТО 36.

August 20th

Evening of music and poetry "Breath of Summer" (Grodno, Pestraka str., 36)

An evening of music and poetry will take place in the city library №10 with the aim of organizing the leisure of residents and guests of the city of Grodno.

The program includes: performances by poets ‒ members of the Grodno branch of the Writers' Union of Belarus, a concert of the people's amateur association “The Club of Organized Bards” of the State Institution “Grodno City Culture Center”, an exhibition-exposition of literature.

Detailed information on the eve of the event on the website: http://centrbibl.grodno.by in social networks of the institution.

Tel. + 375152 695966, + 375152 685732 (Department of library marketing of the Grodno city central library named after A. Makayonok, Titova str., 12)

 

СЕНТЯБРЬ

ФОТО 37.

10 сентября

Dance-проект «Танцующий город» (городской парк им. Ж. Э. Жилибера)

Взглянуть на мастерство танцоров разных стилей и перенять их навыки на мастер-классах можно будет на Dance-проекте «Танцующий город», который проходит ежегодно в Гродно. Приглашаем всех желающих познакомиться с необыкновенным и удивительным миром хореографии разных ритмов и стилей. В программе: мастер-классы по таким направлениям, как хип-хоп, брейк-данс, сальса, бачата, кизомба, бразильский зук и др. В мероприятии примут участие профессиональные коллективы и танцоры города. Сделаем наш город самым танцующим вместе.

Подробная информация на сайте: http://ckg.by

Тел.: + 375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), + 375152 68 20 20 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

ВЕРАСЕНЬ

ФОТО 37.

10 верасня

Dance-праект “Танцуючы горад”, (гарадскі парк ім. Ж. Э. Жылібера)

Зірнуць на майстэрства танцораў розных стыляў і пераняць іх навыкі на майстар-класах можна будзе на свяце “Танцуючы горад”, які праходзіць штогод у Гродне. Запрашаем усіх жадаючых пазнаёміцца з незвычайным і дзіўным светам харэаграфіі розных рытмаў і стыляў. У праграме: майстар-класы па такіх напрамках, як хіп-хоп, брэйк-данс, сальса, бачата, кізомба, бразільскі зук і інш. У мерапрыемстве прымуць удзел прафесійныя калектывы і танцоры горада. Зробім наш горад самым танцуючым разам.

Падрабязная інфармацыя на сайце: http://ckg.by

Тел: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20 (ДУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага, 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

 

SEPTEMBER

ФОТО 37.

September 10th

Dance holiday “Dancing City” (Grodno city park named after J.-E. Gilibert)

 

You can look at the skills of dancers of different genres and practice these skills yourself at master classes during the holiday “Dancing City” that takes place in Grodno annually. Everyone is invited to get acquainted with an amazing and astonishing world of choreography of different styles and genres. The program will include master classes in such directions as hip-hop, break-dance, salsa, bachata, kizomba, Brazil zouk etc. Professional groups and city dancers will take part in the event. Let’s make our city the most dancing city together!

 

Detailed information on the eve of the event on the website: http://ckg.by

Tel.: +375152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375152 68 20 20, (SI “Grodno City Culture Center”, Vrublevskogo str., 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

ФОТО 38

10 сентября

День города Гродно (площадки города)

День рождения города Гродно ‒ это праздник нашей малой родины и всех тех, кто сегодня в нем живет и трудится на его благо. Большой праздник развернется сразу на нескольких площадках. Центральная часть города превратится в большую культурно-развлекательную интерактивную площадку.

На улицах города Гродно можно будет услышать разноплановых уличных музыкантов, познакомиться с выставками мастеров народного творчества и побывать в ресторане под открытым небом.

Без праздника не останутся и микрорайоны.

Подробная информация и программа накануне мероприятия на сайте: http://ckg.by

Тел.: +375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375 152 68 20 20 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

 

ФОТО 38

10 верасня

Дзень горада Гродна (пляцоўкі горада)

Дзень нараджэння горада Гродна - гэта свята нашай малой радзімы і ўсіх тых, хто сёння ў ім жыве і працуе на яго карысць. Вялікае свята распачнецца адразу на некалькіх пляцоўках. Цэнтральная частка горада ператворыцца ў вялікую культурна-забаўляльную інтэрактыўную пляцоўку.

На вуліцах горада Гродна можна будзе пачуць разнапланавых вулічных музыкантаў, пазнаёміцца з выставамі майстроў народнай творчасці і пабываць у рэстаране пад адкрытым небам.

Без свята не застануцца і мікрараёны.

Падрабязная інфармацыя і праграма напярэдадні мерапрыемства на сайце: http://ckg.by

Тел: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага , 33 ), E -mail: ck.grodno@gmail.com

 

ФОТО 38

September 10th

Grodno City Day (Grodno city sites)

Grodno City Day is a holiday of our small motherland and all people who live in the city of Grodno and work for its sake. A big celebration will be held in different areas at the same time. The central part of the city will turn into a big cultural and entertaining interactive area.

You can listen to diverse street musicians in the streets of the city, get acquainted with expositions of folk art and visit an open air restaurant.

The suburbs of the city will also be able to enjoy the holiday.

Follow the detailed information on the eve of the event on the website: http://ckg.by

Tel.: +375152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375152 68 20 20, (SI “Grodno City Culture Center”, Vrublevskogo str., 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

ФОТО 39

17 сентября

Сольный концерт «Мы – славяне» (ГУК «Гродненская областная филармония», ул. Горновых, 17)

Концерт «Мы–славяне» пропитан любовью и почитанием культурного наследия трёх близких народов, трех сестер, которые составляют основу восточного славянства. Три части программы демонстрируют достоинства белорусской, украинской и русской культуры. Музыкальным материалом для них послужили как проникновенные, лирические песни, так и залихватские пляски, пронизанные народным юмором и жизнелюбием.

Тел.: +375 33 310-10-49, ГУК «Музыкальный театр «Рада»

 

ФОТО 39

17 верасня

Сольны канцэрт “Мы – славяне” (ДУК “Гродзенская абласная філармонія”, вул. Гарнавых, 17)

Канцэрт “Мы-славяне” прасякнуты любоўю і шанаваннем культурнай спадчыны трох блізкіх народаў, трох сясцёр, якія складаюць аснову ўсходняга славянства. Тры часткі праграмы дэманструюць годнасць беларускай, украінскай і рускай культуры. Музычным матэрыялам для іх паслужылі як пранікнёныя, лірычныя песні, так і заліхвацкія скокі, працятыя народным гумарам і любоўю да жыцця.

Тэл .: +375 33 310-10-49, ДУК “Музычны тэатр” Рада”

 

ФОТО 39

September 17th

Solo concert "We are Slavs" by SIC "Musical Theater "Rada" (SIC "Grodno Regional Philharmonic", Grodno, Gornovyh str., 17)

The concert "We are Slavs" is saturated with love and reverence for the cultural heritage of three close peoples, three sisters, who form the basis of the Eastern Slavs. Three parts of the program demonstrate the merits of Belarusian, Ukrainian and Russian culture. Both soulful, lyrical songs and dashing dances, permeated with folk humor and love of life, are included into the musical material of the concert program.

Tel.: +375 33 3101049, SIC "Musical Theater "Rada"

 

ФОТО 40.

25 сентября

Праздник традиционных ремесел (центр ремесел «Наследие» ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Реймонта, 12)

Ежегодно город Гродно приглашает поклонников традиционной культуры посетить уникальное в своем роде мероприятие – праздник традиционных ремёсел. Гостей данного события ждут творческие, вдохновляющие встречи с известными мастерами Гродненщины, чьё творчество включено в государственный список нематериального культурного наследия Республики Беларусь.

В программе вас ожидают разнообразные мастер-классы по различным видам ремёсел (флористика, ткачество, кузнечество, обережная кукла, соломоплетение, вышивка, лозоплетение, керамика и др.) и концерт с участием коллективов ГУ «Гродненский городской центр культуры».

Творческий праздник обещает быть красочным и незабываемым.

Подробная информация и программа накануне мероприятия на сайте: http://ckg.by

Тел.: + 375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33), E-mail: ck.grodno@gmail.com

 

ФОТО 40

25 верасня

Свята традыцыйных рамёстваў, (цэнтр рамёстваў “Спадчына” ДУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Рэйманта, 12)

Штогод горад Гродна запрашае прыхільнікаў традыцыйнай культуры наведаць унікальнае ў сваім родзе мерапрыемства - свята традыцыйных рамёстваў. Гасцей гэтай падзеі чакаюць творчыя, натхняючыя сустрэчы з вядомымі майстрамі Гродзеншчыны, творчасць якіх уключана ў дзяржаўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.

У праграме вас чакаюць разнастайныя майстар-класы па розных відах рамёстваў (фларыстыка, ткацтва, кавальства, лялька - абярэг, саломапляценне, вышыўка, лазапляценне, кераміка і інш.) і канцэрт з удзелам калектываў ДУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”.

Творчае свята абяцае быць маляўнічым і незабыўным.

Падрабязная інфармацыя і праграма напярэдадні мерапрыемства на сайце: http://ckg.by

Тел: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага , 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

 

ФОТО 40.

September 25th

Traditional Crafts holiday (Crafts Center “Heritage” of SI “Grodno City Culture Centre”, Grodno, Reymonta str., 12)

Every year Grodno invites fans of traditional culture to visit a unique event − a holiday of traditional crafts. All guests of this event will find creative inspirational meetings with famous masters of the Grodno region whose work is included in the state list of the intangible cultural heritage of the Republic of Belarus.

In the program you will find different workshops on various types of crafts (floristry, weaving, blacksmithing, talisman doll, straw weaving, embroidery, wickerwork, ceramics and others) and a concert with the participation of collectives of “Grodno City Culture Centre”.

A creative holiday will be colorful and unforgettable.

Follow the detailed information on the eve of the event on the website: http://ckg.by

Tel.: +375152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375152 68 20 20, (SI “Grodno City Culture Center”, Vrublevskogo str., 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

 

ФОТО 41.

сентябрь 2022 г.

Открытая Республиканская велогонка памяти И.Байгота среди юношей (г. Гродно, Гродненский район)

Соревнования проводятся с целью увековечивания памяти Иосифа Байгота – директора детской юношеской средней школы по велоспорту, дальнейшего развития велосипедного спорта в городе Гродно, выявления сильнейших спортсменов для участия в республиканских и международных соревнованиях.

Тел.: +375 152 68 98 04 (отдел спорта и туризма горисполкома, г. Гродно, пл. Ленина, 2/1), e-mail: gikfiz@tut.by

 

ФОТО 41.

верасень 2022 г.

Адкрытая Рэспубліканская велагонка памяці І.Байгота

сярод юнакоў (г. Гродна, Гродзенскі раён)

Спаборніцтвы праводзяцца з мэтай ушанавання памяці Іосіфа Байгота - дырэктара дзіцячай юнацкай сярэдняй школы па веласпорце, далейшага развіцця веласіпеднага спорту ў горадзе Гродна, выяўлення наймацнейшых спартсменаў для ўдзелу ў рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах.

Тэл.: +375 152 68 98 04 (аддзел спорту і турызму гарвыканкама, г. Гродна, пл. Леніна, 2/1), e-mail: gikfiz@tut.by

 

ФОТО 41.

September 2022

Open Republican bicycle race in memory of I. Baygot among young men

(Grodno, Grodno region)

The competitions are held with the purpose of commemorating Joseph Baigot - the director of the children's youth secondary school in cycling, the further development of cycling in the city of Grodno, and identifying the strongest athletes to participate in national and international competitions.

Tel.: +375 152 68 98 04 (Department of Sports and Tourism of Grodno City Executive Committee, Grodno, Lenin sq., 2/1), e-mail: gikfiz@tut.by

ФОТО 42.

сентябрь 2022 г.

Открытый Республиканский турнир по волейболу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.Н. Карчевского

(спортивный зал факультета физической культуры УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы» (ул. Захарова, 32))

Соревнования проводятся с целью популяризации волейбола среди жителей г. Гродно, подготовке команд к участию в чемпионате своих стран, увековечиванию памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.М. Карчевского.

Тел.: +375 152 68 98 04 (отдел спорта и туризма горисполкома, г. Гродно, пл. Ленина, 2/1), e-mail: gikfiz@tut.by

 

ФОТО 42.

верасень 2022 г.

Адкрыты Рэспубліканскі турнір па валейболе памяці заслужанага трэнера Рэспублікі Беларусь У.М. Карчэўскага

(спартыўная зала факультэта фізічнай культуры УА «Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы» (вул. Захарава, 32))

Спаборніцтвы праводзяцца з мэтай папулярызацыі валейбола сярод жыхароў г. Гродна, падрыхтоўкі каманд да ўдзелу ў чэмпіянаце сваіх краін, увекавечвання памяці заслужанага трэнера Рэспублікі Беларусь У.М. Карчэўскага.

Тэл.: +375 152 68 98 04 (аддзел спорту і турызму гарвыканкама, г. Гродна, пл. Леніна, 2/1), e-mail: gikfiz@tut.by

 

ФОТО 42.

September 2022

Open Republican Volleyball Tournament in memory of the Honored Coach of the Republic of Belarus V.N. Karchevsky

(sports hall of the Faculty of Physical Culture of the educational institution "Grodno State University named after Y. Kupala” (Zaharova st., 32))

Competitions are held to popularize volleyball among residents of the city of Grodno, to prepare teams for participation in the championship of their countries, to commemorate the memory of the honored coach of the Republic of Belarus V.M. Karchevsky.

Tel.: +375 152 68 98 04 (Department of Sports and Tourism of Grodno City Executive Committee, Grodno, Lenin sq., 2/1), e-mail: gikfiz@tut.by